x

שגיאה

תוכן השגיאה

אישור
אייקון תפריט

 

 

תנאי שימוש-הצטרפות לקהילת המטפלים באתר

תנאי שימוש אלה באים להוסיף על תנאי השימוש הכללים ומדיניות הפרטיות של האתר ואישורם הוא תנאי לצירוף מטפל לרשימת המטפלים באתר.

 1. רישום מטפלת באתר מותנה באישור רשמי שישלח באמצעות מסרון או דוא"ל ממפעילת האתר לאחר השלמת הליך הרישום כאמור בתנאי השימוש ובחירת מסלול הפרסום באתר.
 2. המטפלת רשאית לפרסם את שירותיה באמצעות האתר, בכפוף לעמידה בכל הוראות תנאי השימוש כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי מפעילת האתר תוך הקפדה על כללי האתיקה החלים עליה.
 3. תנאי השימוש להלן מנוסחים בלשון נקבה לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לגברים.

רישום לאתר, התחייבות והצהרות המטפלת

 1. המטפלת מצהירה ומאשרת כי היא בוגרת, בת 18 ומעלה וכי היא מכירה את הוראות החוק החלות לגבי השירותים אותם היא מעוניינת להציע באמצעות האתר וכן את כללי האתיקה החלים עליה (ככל וחלים).
 2. המטפלת מתחייבת לפעול בהתאם לכללי האתיקה המקצועית החלים בהתאם לסוג הטיפול/שירות (ככול וחלים).
 3. המטפלת מתחייבת לספק ללקוחות האתר שירות מקצועי ברמה הגבוהה ביותר ולמלא אחר הנחיות מפעילת האתר כפי שיפורסמו מעת לעת.
 4. המטפלת מתחייבת לא להתקשר עם לקוחות האתר באופן ישיר ולא לגבות מהם תשלום עבור השירותים באמצעות מערכת חיוב שאינה מערכת החיוב של האתר וזאת לתקופה של 12 חודשים ממועד ההתקשרות עם הלקוחה באמצעות האתר, בכל תקופת מנוי לרבות חידושי מנוי.
 5. מטפלת המעוניינת להצטרף אל רשימת המטפלות של האתר תמלא את הפרטים המפורטים בעמוד ההרשמה ותמסור מידע בקשר להשכלתה, ניסיונה המקצועי, השירותים המוצעים על ידה, שעות הפעילות, מחיר השירותים וכל פרט שתידרש למסור על ידי מפעילת האתר (להלן: "עמוד רישום מטפלת").
 6. המטפלת מצהירה ומתחייבת כי מחיר השירות המפורסם באתר יהיה זהה או נמוך ממחיר השירות שהיא גובה מלקוחותיה (אלו שלא הגיעו באמצעות האתר).
 7. בנוסף לפרטים המפורטים לעיל, תמסור המטפלת במועד הרישום שם ופרטי התקשרות של לפחות ממליצה אחת שטופלה על ידה בעבר, או קולגה שנתנה את הסכמתה למסירת פרטיה למפעילת האתר. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל הממליצה ובמקרה הצורך לדרוש מהמטפלת הפניה לממליצה נוספת. למען הסר כל ספק יובהר כי פרטי הממליצה לא יפורסמו באתר אלא אם הממליצה תבחר אחרת.
 8. המטפלת מאשרת ומצהירה כי היא בעלת הידע, ההכשרה והניסיון הדרושים לצורך מתן השירותים אותם היא מעוניינת להציע ללקוחות האתר, כפי שמסרה בעמוד רישום המטפלת.
 9. המטפלת מאשרת כי היא מחזיקה בביטוח אחריות מקצועית המכסה את פעילותה באמצעות האתר וכי היא מתחייבת להחזיק ביטוח כאמור במשך כל תקופת פרסום שירותיה באמצעות האתר.
 10. מפעילת האתר, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, רשאית לאשר או לדחות בקשת הצטרפות של מטפלת. כמו כן, מפעילת האתר רשאית לדרוש מהמטפלת אישורים ומסמכים המעידים על הכשרתה וניסיונה המקצועי.
 11. במהלך הרישום המטפלת תידרש לבחור את דמי המנוי בהתאם למסלולים המפורטים בסע' 20 ולמסור כרטיס אשראי לחיוב שמינ מנוי וחידוש מנוי באופן אוטומטי לשנה נוספת.
 12. אישור מטפלת יעשה באמצעות מסרון או דואר אלקטרוני שישלח מאת מפעילת האתר לאחר השלמת הליך הרישום בעמוד רישום מטפלת, הסדרת תשלום דמי המנוי החודשיים ואישור תנאי השימוש (אלו ותנאי השימוש הכללים של האתר).
 13. מובהר למען הסר כל ספק, קבלת אישור ממפעילת האתר הינו תנאי להשלמת ההרשמה ולהצגת עמוד המטפלת באתר. למען הסר כל ספק יודגש כי למפעילת האתר הזכות לסרב לקבל את בקשת המטפלת להצטרף לרשימת המטפלות באתר מכל סיבה שהיא מבלי שתצטרך לנמק את החלטתה.
 14. המטפלת אחראית באופן בלעדי לתכנים שיועלו על ידה לעמוד המטפלת שינוהל על ידה באופן מלא. המטפלת מתחייבת למסור למפעילת האתר כל פרט שתידרש על ידי מפעילת האתר לרבות בקשר עם זהותה, התכנים שהועלו על ידה או פרסומים אחרים שביצעה וכל עניין אחר לפי שיקול דעתה של מפעילת האתר.
 15. ניהול עמוד מטפלת: המטפלת תדאג שהתוכן המפורסם בעמוד המטפלת מעודכן בכל עת וכי הוא יכלול את כל המידע הרלוונטי בקשר לטיפול/שירות המוצע על ידה לרבות משך הזמן של פגישת טיפול, מקום הפגישה, תעריף וכן הבהרה שההתקשרות עם המטופלת תהייה באמצעות האתר בלב. למען הסר כל ספק מובהר כי אין לפרסם בעמוד המטפלת פרטי התקשרות אישיים לרבות מס' טלפון ו/או כתובת דוא"ל ו/או כתובת אתר אינטרנט אישי.
 16. חל איסור מוחלט על מטפלות להעלות לעמוד המטפלת תכנים שיש בהם שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או לפגוע בצדדים שלישיים או בזכויותיהם ו/או להוות הפרה של הוראת חוק כלשהו. מטפלת שהפרה סעיף זה, תשפה את מפעילת האתר, מייד עם דרישתה הראשונה, לרבות בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו.
 17. מפעילת האתר רשאית להסיר מהאתר תכנים החשודים כמפרים הוראת חוק ו/או פוגעים בצד שלישי כלשהו ו/או תכנים המהווים פרסומת והמטפלת מוותרת בזאת על כל טענה כנגד מפעילת האתר בקשר להסרת תכנים מהאתר.
 18. המטפלת לא תשלח דברי פרסומת כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת") למשתמשות/מטופלות שלא נתנו הסכמתן הכתובה והמפורשת להיכלל ברשימת התפוצה שלה.
 19. העדר יחסי עובד מעביד: המטפלת הינה קבלנית עצמאית והיא אינה עובדת או שלוחה של מפעילת האתר והצטרפותה לאתר אינה יוצאת יחסי שותפות מכל סוג בינה לבין מפעילת האתר.

דמי מנוי חודשים

23. החיבור לפלטפורמת קר פויינט ללא דמי מנוי למטפלות חדשות ו/או מטפלות שאינן פעילות איתנו.

יחד עם זאת, כאשר אנו מחברים אלכן מטופלת חדשה/ מטופל חדש- מודל התשלום כדלקמן,

שתי אפשרויות בחירה:  בבקשה נא לסמן בעיגול את בחירתך.

 1. פר קליניקה- דמי ניהול 250 ₪ בכרטיס אשראי בגין חודשים פעילים שיש בהן פגישות של care point, למען הסר ספק, בחודשים בהם אין פעילות (דהיינו פגישות שמתקיימות), לא משולמים דמי ניהול בכלל.
 2. פר מטופל- פגישה ראשונה משולמת ל- care point  ב- 100% והחל מהפגישה השניה, מתחילה חלוקת רוויחים 65% כולל מע"מ למטפלת ו- 35% כולל מע"מ ל-  care point

מהי בחירתך: אפשרות 1 או 2? (לסמן בעיגול ולציין כאן)

בנוסף על 1 או 2, עמלה על כל הפגישות בשיעור של 35%  מעלות כל פגישה שתשולם באמצעות האתר.

תשלום באמצעות העברה בנקאית עד ה- 10 לחודש העוקב בהתאם לפרטי חשבון הבנק המצויינים בפרופיל המטפלת.

לא ניתן לשלם ישירות למטפלת, אלא אם כן ינתן על כך אישור מראש ובכתב מהנהלת האתר.

 1. למען הסר ספק יודגש, כי חיוב הלקוחות בדמי הטיפול יבוצע באמצעות מערכת החיוב של האתר בלבד ומוגדר בו חידוש מנוי אוטומטי.

שיפוי

 1. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שעשוי להיגרם בקשר עם השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של צדדים שלישיים, לרבות ובפרט בכל הקשור לטיפול ו/או לקשר עם המטפלות ו/או לתכנים שהועלו לאתר על ידי צדדים שלישיים. ראו הרחבה לעניין זה בתנאי השימוש של האתר.
 2. המטפלת אחראית בלעדית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למפעילת האתר כתוצאה מהפרת הוראות תנאי השימוש והוראות כל דין.
 3. המטפלת מתחייבת לשפות את מפעילת האתר, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדה בקשר לפעילות המטפלת באמצעות האתר, לרבות בגין הפרת זכות של צד שלישי כלשהו, וכן בגין כל הפסד ו/או הוצאה שמפעילת האתר תידרש להוציא לצורך הגנה מפני תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כאמור לעיל.

תקופת ההסכם וביטולו

 1. הסכם זה יהיה ממועד אישורו ועד לביטולו בהודעה בכתב מהמטפל למפעילת האתר שתשלח 30 ימים מראש.
 2. הסרת פרטי מטפלת מהאתר על ידי מפעילת האתר. מפעילת האתר, רשאית להסיר מטפלת מהאתר בכל עת שיתעורר חשד כי המטפלת פעלה או ניסתה לפעול בניגוד לתנאי השימוש

  של האתר ו/או בניגוד להוראות כל דין, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים, אשר אינם מהווים רשימה ממצה:

  • המטפלת ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
  • המטפלת לא הסדירה את תשלום דמי המנוי החודשים;
  • המטפלת פעלה בניגוד לכללי האתיקה החלים עליה;
  • תלונות חוזרות מלקוחות האתר;
  • המטפלת הפרה תנאי מתנאי התקנון;
  • המטפלת מסרה בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן, בכתב או בטלפון, פרטים מטעים;
  • המטפלת ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במפעילת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד מטפלות אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תנאי שימוש אלה. במקרים של הפרה כאמור מפעילת האתר רשאית להסיר לאלתר מטפלת ו/או תוכן מהאתר ו/או להעביר את פרטי המטפלת לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של מפעילת האתר.

התמורה למטפלת

 1. עבור השירותים שיסופקו על ידי המטפלת ללקוחות האתר, תעביר המטפלת למטופלים חשבונית מס/קבלה עבור דמי הטיפול שנגבו מהם באמצעות מערכת החיוב של האתר שתחייב בפועל את הלקוחות ביום הפגישה (למעט במקרים בהם הפגישה תבוטל).
 2. בסיום החודש תעביר מפעילת האתר למטפלת חשבונית מס עבור דמי העמלה ודמי המנוי.

הטבות נוספות

 1. הטבות למנויי האתר במחירים מסובסדים יפורסמו מעת לעת לרבות ימי הפקה לצילומי תדמית, סדנת הגשמת החלום לקליניקה פורצת דרך, ימי עיון להעשרת הידע וקורסים דיגיטליים, השתתפות הפקת צילומי תדמית, אפשרות רכישת קורסים מקצועיים להעשרה והתפתחות מקצועית בהנחות למנויי האתר, השתתפות במועדון מטפלים לנטוורקינג והעמקת המקצועיות בפן הטיפולי/ אימוני ובפן המסחרי.
 2. תשלום על שירותים אלו מתבצע דרך אמצעי הסליקה באתר ואלו כפופים לתנאי הביטול כדלקמן:

אפשרות ביטול והחזר כספי מלא יתקיימו בהתאם לתנאי הביטול של כל הטבה רק אם תמסר הודעה בכתב דרך מוקד התמיכה של האתר בכתובת : service@carepoint.life שבעה (7) ימים מראש.

הודעה מוקדמת בטווח 6 ימים לפני מועד תחילת הפעילות תחוייב במחיר מלא.

למציגות הסתייגות השתתפות בהקשר למועד הנקבע מראש, תנתן אפשרות להשתתף במחזור הבא בפעילות זהה או דומה, בכפוף למניין הנרשמות על בסיס מקום פנוי.

הוראות נוספות

 1. רישומי האתר ומערכות מפעילת האתר מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, ויהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם.
 2. מפעילת האתר רשאית, אך לא מחויבת, לאכוף את הוראות השימוש באתר ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרתם על ידי המטפלת. במקרים של תוכן פוגעני, המפר זכויות של צדדים שלישיים או פסול מסיבה אחרת, מפעילת האתר תפעל על פי נוהל "הודעה והסרה" ותסיר את התכנים המפרים תוך זמן סביר ממועד קבלת הודעה.
 3. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ולמתן הודעה למפעילת האתר בקשר להפרה או כל תלונה אחרת לגבי תכני מטפלים (לרבות נוהל הודעה והסרה) ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני  service@carepoint.life
 4. הדין החל. פרשנותם ואכיפתם של תנאי שימוש אלה ו/או כל פעולה או סכסוך הקשורה באתר ו/או התכנים המוצגים בו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים המחוז תל אביב והמרכז.
 5. תשלומים למטפלת יועברו עד ל- 10 בכל חודש בהעברה בנקאית למספר החשבון הרשום בפרופיל המטפלת. עסקאות ששולמו בתשלומים ע"י המטופלים ישולמו באופן אופן למטפלת בהתאם לקצב קבלת התשלום מחברת האשראי.

נוסח תנאי השימוה כפי שהם מפורסמים באתר הינם הנוסח הקובע בכל עת.

תנאי השימוש עודכנו לאחרונה בתאריך 1.2.2023

סדנת הגשמת החלום

לקליניקה פורצת דרך ב- 4 שלבים מותאם במיוחד למטפלים ומאמנים

16 שעות של פרקטיקה טהורה

תכירו את 4 המנחים שיפצחו יחד איתכם את הבידול, התמחור, ילמדו אתכם למכור ולארוז את הכל לשיווק

אייל טל, מנטור תקשורת

יבנה אתכם בסיס יציב פנימי שיאפשר את ביצוע המעבר משכירים לעצמאיים באופן מיטבי.

חשיבה יצירתית על השירותים שתציעו על בסיס בידול ומיקוד מסרים, כהכנה לעולם העצמאי .

תהיה בפניכם דרך סלולה וברורה כיצד ובמה להתחיל, על בסיס המסר האסטרטגי והבידול הייחודי שנמצא לכם.

אייל יהיה איתכם 4 שעות בשתי פגישות

בא לי גם להצטרף

אמיר צוקר, רואה חשבון ומנטור עסקי

ילווה אתכם בתפיסה: מה זה אומר להיות עצמאי מבחינה מנטאלית וגם חשבונאית?

בחלק המעשי ימקד אתכם בשירותים שתציעו ויבנה אתכם תוכנית עסקית מספרית, תמחור השירותים השונים וכלים אפקטיבים לניהול קליניקה.

את כל זה תעשו ב- 4 שעות בשתי פגישות עם אמיר

וואו, מדהים! אני רוצה

צחי טויטו, מומחה לניהול מו”מ , פיתוח עסקי ומכירות

יעביר הדרכת מכירות כוללת ומקיפה על מודל “המסלול המהיר למכירות” כדי שתדעו להעביר את המסר שלכם ולחתור לפגישות עם מטופלים מדוייקים לכם. לא צריך ידע מוקדם ותכונות של “אנשי מכירות” – 4 שעות בשתי פגישות ותדעו להעביר מסר מושלם

זהו! צרפו אותי

חני בלייכר, מייסדת care point ומומחית לשיווק באינטרנט.

תלמד את הדרך הנכונה והנעימה לשיווק במדיה הדיגיטלית על בסיס כל המסקנות מסדנת הגשמת החלום.

4 שעות שיחולקו על  2 פגישות

אז מתי מתחילים

כמה זה עולה

תשקיעו כדי לבנות קליניקה פורצת דרך

במקום לשלם 10,000 ש”ח על הקורס הפרטני.

במסגרת הנחיה קבוצתית אונליין – המחיר הוא 1,990 ש”ח בלבד

ישנה אפשרות להצטרף לקורס אונליין ב- 2,800 ש”ח למי שאינו מטפל  care point

לבחירתכם תוכלו לתאם פגישת זום פרטנית, כלולה במחיר, עם אחד המנטורים.

המחירים לא כוללים מע”מ*

אפשר לשלם ב- 4 תשלומים ללא רבית

הסדנה הבאה נפתחת בתאום מראש ומותנה ב- 10 משתתפים.

מעבר לכל המעטפת המקצועית

תוכלו להשתייך לקהילת   care point ותהנו מהשירות המלא:

חיבור מטופלים חדשים על סמך המלצות מדוברות וכתובות של מטופלים שעברו אצלכם דרך ומסכימים לשתף בחוויה הטיפולית.

כך שלכם נותר לעשות רק את מה שאתם הכי אוהבים וטובים בו- שזה לטפל.

להגשמת החלום

בונוסים לנרשמים

המתנה של אמיר צוקר:

קורס דיגיטלי לבניית עסק שיתמודד בהצלחה עם שינויים בלתי פוסקים סביבנו.
12 פרקים קצרים ומדוייקים שייתנו לך את הכלים לקדם את העסק שלך גם כשאי-הוודאות מסביב הולכת ועולה, בין היתר בשינוי התודעה העסקית, חיבור רגשי עם הלקוחות, דיוק הערך ועד כלים לבניית תשתית עסקית שמאפשרת צמיחה.
שווי המתנה: 680 ש״ח.

המתנה של צחי טויטו:

קורס מכירות דיגיטלי “ניהול מכירות למיקסום תוצאות” בשווי 990 ש”ח במתנה!

נושאי הקורס:

 • גיוס אנשי מכירות לצוות שלנו: מיהם אנשי המכירות שאנחנו רוצים בקליניקה שלנו? מתי אנחנו יודעים שצריך לגייס עובדים? איך בוחרים איש מכירות? איך ואיפה לפרסם כדי למצוא אנשים טובים באמת?
 • איך מייצרים לידים איכותיים לקליניקה? 20 דרכים!
 • איך בונים יום מכירות מוצלח בקליניקה?
 • כיצד מכניסים מוטיבציה לנו ולצוות המכירות שלנו?
 • כיצד בונים מודל תגמול נכון לנו ולצוות המכירות שלנו?

טעימה ראשונה מהערך שתקבלו בסדנת הגשמת החלום

ארבעת המנחים של סדנת הגשמת החלום לקליניקה פורצת דרך מדברים בשידור חי על סוגיות מעניינות מתוך תכני הסדנא

אני בפנים

מתי זה קורה כל הטוב הזה?

 

מתחילה במאי

בימים שלישי וחמישי

בשעות 19:00 עד 21:00

בזום

עוברים ממנחה למנחה כל שבוע במהלך חודש שלם וכך ב- 16 שעות של פרקטיקה טהורה תלמדו מהמומחים בתחומם את מה שלא מלמדים בשום מקום- וזה איך לבנות את הקליניקה שלכם כפורצת דרך ולא דומה לאחרים, מייצגת את מי שאתם בייחודיות שלכם.

 

תרשמו אותי

אפשר להרשם גם מכאן ל- 1.5

אני רוצה לשלם אני רוצה עוד מידע
תנאי שימוש